ใกล้การเลือกตั้งเข้ามาทุกที เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะมีพรรคในดวงใจแล้วเรียบร้อย แต่ถ้าชาวสตาร์ตอัพคนไหนยังลังเลอยู่ ลองแวะมาดูกันดีกว่าว่า 9 พรรคดังในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีนโยบายเกี่ยวกับ Startups อย่างไรกันบ้าง!

พรรคประชาธิปัตย์

นโยบายเกี่ยวกับ Startups โดยตรง
พัฒนาระบบ E-commerce สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ทำให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดได้โดยตรง
สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับสินค้าและบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ผลิตรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในตลาด
เสริมความแกร่งให้ SME ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรัฐจะอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงกลุ่มเงินทุนได้มากขึ้น
ออกมาตรการดูแลเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อป้องกันปัญหาจากธุรกิจออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ผลักดันกฏหมายด้านความปลอดภัย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ และคอยให้คำปรึกษาผู้ที่ประสบปัญหากับธุรกรรมออนไลน์
ส่งเสริมให้มีการจับคู่ธุรกิจหว่างผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ทันสมัย และขยายตลาดให้มากขึ้น
อำนวยความสะดวกให้ Startups ในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการทำธุรกิจ อาทิ ระบบข้อมูล หรือเงินทุน พร้อมสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล

นโยบายเศรษฐกิจที่ใกล้เคียง
– บังคับใช้ พรบ. การแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจังและเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
– นำเทคโนโลยี หุ่นยนต์ และ AI มาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ยกระดับเศรษฐกิจไทย พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่อย่าง E-sport
– ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล เชื่อมโยงผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ากับภาครัฐ โดยให้รัฐเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล พร้อมปรับกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ
– ทำให้อุตสาหกรรมไทยแข่งขันกับตลาดโลกได้ด้วยการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า ร่วมมือกับภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ แรงงาน และเครื่องจักร
– ทำให้ประชาชน 99% เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ภายในปี 2565

อ้างอิงข้อมูลจาก https://democrat.or.th

พรรคเพื่อไทย

นโยบายเกี่ยวกับ Startups โดยตรง
– ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ครอบคลุมกิจการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้เกิดคุณภาพในระดับมาตรฐาน
– เสริมพลังคนรุ่นใหม่ สร้างเถ้าแก่ใหม่ทั่วประเทศ
– เพิ่มศักยภาพ SME และธุรกิจขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

นโยบายเศรษฐกิจที่ใกล้เคียง
– ปฏิรูปกิจการภาคเอกชน เพิ่มศักยภาพด้านการผลิต ทั้งในส่วนของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเกษตรพาณิชยกรรม และการให้บริการ
– แข่งขันในกรอบของการค้าเสรีที่เป็นธรรม

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.ptp.or.th

พรรคพลังประชารัฐ

นโยบายเกี่ยวกับ Startups โดยตรง
ยกระดับความสามารถผู้ผลิต สร้าง 5 ล้าน Smart SMEs, 1 ล้าน Smart Farmers, 1 ล้าน Startups, 1 ล้าน Makers และ 1 ล้าน ร้านค้าปลึกชุมชน
– สร้าง 10,000 Startups ใน 5 ปี ให้กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น เป็นเมืองระดับโลกสำหรับ Startup
– สร้าง 1,000,000 Startup Jobs
– สร้าง Entrepreneurs ผ่อนผันกฏเกณฑ์ พร้อมเชิญชวนและสรรหา Startup ทั้งในและนอกประเทศ สร้าง Startup ร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ ส่งเสริมการจัดตั้ง Startup Club/Maker Club ในสถาบันการศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Startup ระดับสากล สนับสนุนการสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup
– เสริมสร้างแหล่งทุน จัดตั้งกองทุน Startup โดยขจัดข้อติดขัดทางระเบียบการบริหารราชการ สนับสนุน VC ผ่านมาตรการสิทธิประโยชน์
– พัฒนาสภาพแวดล้อม จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โดยนำร่องใน 4 จังหวัดใหญ่ คือ กทม. เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น พร้อมด้วย Sharing Facilities เช่น ที่ปรึกษากฏหมาย งานบัญชี งานบริหารอื่น ๆ ออกและปรับปรุงกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสากล
– พัฒนา Platform ตลาดสำหรับ Startup B2G และ B2B ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นโยบายเศรษฐกิจที่ใกล้เคียง
– เกษตรประชารัฐ 4.0 ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ด้วยนโยบาย “3 เพิ่ม 3 ลด” นั่นคือ เพิ่มรายได้ เพิ่มนวัตกรรม เพิ่มทางเลือก และ ลดภาวระหนี้ ลดความเสี่ยง ลดต้นทุน
– กระจายรายได้ กระจายโอกาสด้วยการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ สร้างเส้นทางเชื่อมโยงชุมชนสู่ชุมชน
– พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต การที่จะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ จำเป็นต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่ เน้นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล โดยเฉพาะ 5G

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.pprp.or.th/

พรรคภูมิใจไทย

นโยบายเกี่ยวกับ Startups โดยตรง
ปลูกกัญชาเสรี นำเสนอแคลิฟอร์เนียโมเดล สร้างกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยผู้ที่จะปลูกกัญชา ต้องมีการลงทะเบียน และใบอนุญาตให้ปลูกได้ มีค่าธรรมเนียมต่อต้น โดยคาดการณ์ว่า กัญชาจะมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 4.6 ล้านล้านบาท ในอนาคต
Co-working Space 1 แขวง 1 ที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมีอินเทอร์เน็ตให้บริการฟรี เพื่ออำนวยความสะดวก ประชาชนในการเข้าใช้บริการ ในการพบปะเจรจาหรือทำงาน และเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันจากการจราจร
ขับ Grab ถูกกฎหมาย นโยบายสร้างรายได้ประชาชน แก้กฎหมายขนส่ง สร้างทางเลือกใหม่ให้กับการเดินทางของประชาชน เกิดการทำธุรกิจ สร้างงานสร้างรายได้ โดยแก้ไขกฎหมายบางเรื่องที่เป็นอุปสรรค ต่อการกีดขวางการนำทรัพย์สินส่วนตัวของประชาชนมาใช้ทำมาหากินอย่างสุจริต

นโยบายเศรษฐกิจที่ใกล้เคียง
– ทำงานที่ออฟฟิศ สัปดาห์ละ 4 วัน ทำงานที่ไหนก็ได้ เงินเดือนเท่าเดิม แก้ปัญหามลภาวะและการจราจร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อ้างอิงข้อมูลจาก https://bhumjaithai.com

พรรคอนาคตใหม่

นโยบายเกี่ยวกับ Startups โดยตรง
เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดของทุกกระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเข้าเป็นฐานข้อมูลเดียว แล้วเปิดเผย(Open Data) ให้ผู้ประกอบการ SME ของไทย ด้านเทคโนโลยี นำข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอดทางธุรกิจ ไปสร้างสรรค์ ไปพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีทางตรง
เปิดโรงเรียนสายอาชีพด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล โดยเน้นภาคปฏิบัติจริง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในวัยทำงานหรือ จบการศึกษาไปแล้วได้กลับมาสู่ระบบการศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล และพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการ SME รายใหม่

นโยบายเศรษฐกิจที่ใกล้เคียง
– สนับสนุนการแข่งขันตลาดที่เป็นธรรม ปราศจากการผูกขาด ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ
– ปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชากร
– ปรับโครงสร้างการผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและขยายโอกาสในการประกอบธุรกิจสำหรับประชาชน เพื่อยกระดับประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีพลวัตและเติบโตแบบครอบคลุมทั่วถึง
– วางตำแหน่งแห่งที่ของประเทศไทยให้เป็นผู้นำและผู้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค
– ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน รวมถึงภาครัฐ
– ส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีภายในประเทศ แล้วยกระดับไปสู่ต่างประเทศ ออกกฎหมายใหม่ ๆ ดึงดูดให้ชาวต่างชาติที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีเข้ามาทำงานในประเทศไทย
– เพิ่มหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้โรงเรียนสายสามัญและสายอาชีวะ เพื่อป้อนบุคลากรรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมไอที

อ้างอิงข้อมูลจาก https://futureforwardparty.org

พรรคเศรษฐกิจใหม่

นโยบายเกี่ยวกับ Startups โดยตรง
– สนับสนุนธุรกิจ SMEs เพื่อส่งเสริมการเป็นประเทศปลอดภาษีอันดับ 1 ของโลก โดยจะกำหนดให้เกิดยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ SMEs จะถูกผลักดันทุกมิติ
– ออกกฎหมายควบคุมให้ทุกแอปพลิเคชันการค้าขายออนไลน์ เป็นของคนไทยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นจองตั๋ว จองโรงแรม ช้อปปิ้ง และอื่น ๆ โดยจะทำแอปพลิเคชันที่มีในปัจจุบันขึ้นมาทดแทนทั้งหมด

นโยบายเศรษฐกิจที่ใกล้เคียง
– เปลี่ยนไทยให้เป็นประเทศปลอดภาษีอันดับ 1 ของโลก เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นจากเดิม
– เปิดนิคมอุตสาหกรรมชายแดน เพื่อเปิดชายแดนประเทศระหว่างไทย ลาว พม่า และกัมพูชา เป็นการพัฒนาให้คนไทยและเพื่อนบ้านได้ทำงานร่วมกัน โดยจัดแบ่งเป็นอุตสาหกรรมแต่ละประเภทและอุตสาหกรรมแต่ละประเทศ ซึ่งรั้วเศรษฐกิจจะสร้างความเจริญและเป็นรั้วที่ป้องกันยาเสพติดที่เข้ามาตามแนวชายแดน
– กำหนดให้จัดพื้นที่สำหรับปากคลองตลาด 1 ใน 10 ของตลาดดอกไม้โลก ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยาวนานกว่า 200 ปีของไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเยี่ยมชมสีสันดอกไม้เมืองร้อน
– กำหนดการจัดระเบียบ Food Street หรืออาหารริมทางที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ และได้รับการยกย่องจาก CNN ว่าเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ทำให้ประเทศไทยคุ้มค่าต่อการมาเยือน

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.nep.or.th

พรรคชาติไทยพัฒนา

อิงจากนโยบายในเว็บ ดูไม่มีนโยบายด้าน startup เท่าไร แต่มีนโยบายเศรษฐกิจที่ใกล้เคียง คือ
– เกษตรทันสมัย เอาเทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตร

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.chartthaipattana.or.th 

พรรคเสรีรวมไทย 

– นโยบายของพรรคเสรีรวมไทยมี 6 ข้อถ้วน และไม่มีข้อไหนกล่าวถึง Startups เลย

นโยบาย 6 หยุดของพรรค
1 หยุดความยากจน แก้ปัญหาปากท้อง สร้างความกินดีอยู่ดี
2 หยุดคอรัปชั่น ฉ้อราษฏร์บังหลวง
3 หยุดยาเสพติด ขจัดผู้มีอิทธิพล
4 หยุดเผด็จการ และปฏิรูปทหาร
5 หยุดไฟใต้สร้างสังคมสันติสุข
6 หยุดสงครามสีเสื้อสร้างความปรองดองก้าวสู่อนาคต”

ไม่มี ไม่มีจริง ๆ เจ้าค่ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก
http://www.chartthaipattana.or.th
https://www.thaipost.net/main/detail/24077
http://www.พรรคเสรีรวมไทย.com

พรรคประชาชนปฏิรูป

แหวกแนวกว่าใคร! เพราะนโยบายของพรรคประชาชนปฏิรูปไม่ได้มาเป็น PDF หรือ Text ยืดยาว แต่พรรคนี้มาเป็น MP3 กันเลยทีเดียว สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าฟังนโยบายของพรรคประชาชนปฏิรูปได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1V7BUtHVW1VclFZL5kSlL0nHQoWWa-f1O/view

ของดสปอยเนื้อหา เพราะเราอยากได้ท่านได้เจอด้วยตนเอง

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.pprparty.com/