Tag: ออนไลน์

สร้างคนอย่างไรให้ออนไลน์ : 4 ความคิดใหม่ ให้เขาออนไลน์

ตอนที่แล้ว ผมเล่าเรื่อง “4 ความเชื่อ” ที่ผู้ประกอบการมักคิดว่าคนของตนไม่ออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้ผมขอขยายความเพิ่มตามประสบการณ์ว่า เราจะทำให้ทีมงานเดิมที่ประสบความสำเร็จในแนวทางธุรกิจแบบ 1.0 หรือ 2.0 ก้าวสู่ 4.0 หรือ 5.0 ได้อย่างไร ด้วย ‘4 ความคิดใหม่ ให้เขาออนไลน์’

Read More

สร้างคนอย่างไรให้ออนไลน์ : 4 ความเชื่อ ‘เขาไม่ออนไลน์’

ผมเชื่อว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีความยืดหยุ่นสูง ผู้บริหารสามารถทำให้ทรัพยากรนี้มีประสิทธิภาพอย่างมหาศาล และแน่นอนว่าผู้บริหารก็สามารถทำให้คนกลายเป็นต้นทุนที่ไม่สร้างโอกาสได้อย่างมหาศาลเช่นกัน ซึ่งก่อนจะเข้าถึงเรื่องการสร้างคนอย่างไรให้ออนไลน์ ผมอยากจะเริ่มที่ความเข้าใจที่มักจะทำให้เรามองคนว่าไม่พร้อมในการที่จะให้เขาเข้าโหมด “ออนไลน์”

Read More
Loading