SECURITY หรือ PRIVACY? เมื่อ Startup AI จะมาไล่ล่าความเป็นส่วนตัวของคุณ!

กลายเป็นที่ถกเถียงกันถึงความเหมาะสมอีกครั้ง ว่า ‘ประชาชน’ และ ‘ทีมพัฒนาเทคโนโลยี’ ควรทำอย่างไร เมื่อ Startup ที่ควรถูกสร้างมาเพื่อความปลอดภัยของคนในสังคม กำลังรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของประชาชนเสียเอง! ประเด็นดังกล่าวเริ่มต้นจากการมีอยู่ของแอปพลิเคชัน Clearview ที่พัฒนาโดย Startup เล็ก ๆ แห่งหนึ่ง แอป Clearview จะใช้ A.I. ในการจดจำ ประมวลผล และจับคู่ใบหน้า เพื่อช่วยเหลือเหล่าเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายในการปฏิบัติงาน

Read More