ภาวะโลกร้อนกำลังสร้าง ‘หิมะสีเขียว’ ให้เกิดขึ้นบนแอนตาร์กติก!

พื้นที่ส่วนหนึ่งของทวีปแอนตาร์กติกาในปัจจุบัน กำลังเต็มไปด้วยหิมะสีเขียว ที่แผ่ขยายอาณาเขตอย่างรวดเร็ว และสีเขียวที่กำลังกระจายไปทั่วเหล่านี้ ก็ไม่ใช่อะไร นอกไปจาก ‘สาหร่าย’ ที่กำลังเติบโตบนหิมะ

Read More