NIA ร่วมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวพันธมิตรใหม่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการ SPACE-F รุ่นที่ 2 พร้อมเดินหน้ายกระดับกรุงเทพฯ จาก “Food Paradise” ให้กลายเป็น “Bangkok Foodtech Silicon Valley”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวพันธมิตรใหม่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมสนับสนุนโครงการสเปซ-เอฟ รุ่นที่ 2 ซึ่งถือเป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ขับเคลื่อนโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำของประเทศ เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพในการสร้างนวัตกรรมอาหารที่ผสานเทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ห่วงโซ่อุปทานอาหารของโลกที่ต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภัยในยุคโควิด-19

SPACE F 2

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เบทาโกร จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เสริมทัพสนับสนุน และพร้อมเดินหน้ายกระดับกรุงเทพฯ จาก “ฟู้ดพาราไดส์” ให้กลายเป็น “แบงค์คอกฟู้ดเทคซิลิคอนวัลเลย์”

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “จากคำพูดที่ว่า “อาหารเป็นยา และยาก็คืออาหาร” เรียกได้ว่าเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับโครงการ “สเปซ-เอฟ” ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซึ่งที่ผ่านมา NIA ได้ร่วมมือกับนักลงทุนจากอิสราเอล เปิดตัวโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อ “SPARK” เพื่อพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพไทย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับสากล โดยสตาร์ทอัพจากทั้ง 2 รุ่น ได้รับความเชื่อมั่น ชื่อเสียง และการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

SPACE F 2

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ NIA ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพกลุ่ม DeepTech อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง จึงได้ร่วมกับพันธมิตรริ่เริมโครงการ “สเปซ-เอฟ” ขึ้น โดยปีนี้จัดเป็นรุ่นที่ 2 เน้นพัฒนาใน 9 เทรนด์หลัก ได้แก่ การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ การผลิตโปรตีนทางเลือก กระบวนการผลิตอาหารอัจฉริยะ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต การคิดค้นส่วนผสมและสูตรอาหารใหม่ ๆ การพัฒนาวัสดุชีวภาพและสารเคมี เทคโนโลยีการบริหารจัดการร้านอาหาร การตรวจสอบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และบริการอัจฉริยะด้านอาหาร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะมีพันธมิตรเดิมที่เข้มแข็งอย่างบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ยังได้ 3 พันธมิตรใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัท เบทาโกร จำกัด และบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างให้เกิดการยอมรับในระดับสากล ในด้านการพัฒนาและการลงทุนด้านนวัตกรรมอาหาร

นอกจากนี้ NIA ยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ดำเนินโครงการ “Smart VISA” สำหรับสตาร์ทอัพและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงด้านสตาร์อัพและเทคโนโลยี”

SPACE F 2

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการสเปซ-เอฟ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
1. ต้องการสร้างผู้ประกอบการด้านอาหารในประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันผู้ประกอบด้านอาหารในประเทศมีจำนวนน้อยมาก
2. ดึงสตาร์ทอัพในต่างประเทศเข้ามาในโครงการ เพื่อให้ผู้ประกอบการของไทยได้เรียนรู้แนวทางการทำงาน การขอทุน รวมทั้งการประสานงานกับนักลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารของสตาร์ทอัพในลำดับต่อไป
3. เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็น กลายเป็น “แบงค์คอกฟู้ดเทคซิลิคอนวัลเลย์” เพราะปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโยลีด้านอาหารในภูมิภาคเอเชียมีเพียงไทยและสิงค์โปรเท่านั้นที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งหากสามารถผลักดันให้เกิดได้ จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารในภูมิภาคเอเชียต่อไป

อย่างไรก็ดี สถานการณ์โควิด-19 ยังมีส่วนเป็นตัวเร่งที่ทำให้การพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการให้บริการ การผลิตและจำหน่ายอาหาร รวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีด้านอาหารในอนาคตที่บริษัทขนาดใหญ่กำลังมองว่าการแปรูปอาหารแนวใหม่ ๆ เช่น การสร้างโปรตีนจากแมลง การสร้างโปรตีนจากพืช เป็นสิ่งที่จำเป็นและสามารถต่อยอดได้ในอนาคต โดยเทคโนโลยีด้านนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเชิงลึกที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารได้

SPACE F 2

นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าในภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสอันดีของสตาร์ทอัพ เนื่องจากโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ล้วนพัฒนามาจากปัญหา ซึ่งหากจับแนวทางได้ก็เชื่อว่าประเทศไทยและในระดับสากลจะเห็นสิ่งแปลกใหม่ในวงการอุตสาหกรรมเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายแน่นอน ดร.พันธุ์อาจ กล่าวสรุป

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 2 ของโครงการสเปซ-เอฟ ที่ไทยยูเนี่ยนได้ก่อตั้งขึ้นร่วมกับภาครัฐ นับเป็นปีที่อุตสาหกรรมอาหารต้องเผชิญความท้าทายหลายประการจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทำให้ทั่วโลกต้องปรับตัวเข้ากับ New Normal รวมถึงการผลิตอาหารด้วยความยั่งยืนและนำนวัตกรรมมาเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของประชากรโลกที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น นวัตกรรมและกระบวนการใหม่ ๆ รวมถึงความปลอดภัยในการผลิตอาหารจะมีความสำคัญยิ่งขึ้น

SPACE F 2

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นับเป็นเวลาที่ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่และสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต้องร่วมมือกัน ไทยยูเนี่ยนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสเปซ-เอฟ และขอต้อนรับภาคเอกชนที่ปีนี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นฟู้ดเทคซิลิคอนแวลเลย์ ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้ยั่งยืนต่อไป”

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการสเปซ-เอฟ เป็นโครงการที่เป็นศูนย์รวมให้องค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามาแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการสนับสนุนด้านการเงิน ไทยเบฟมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสเปซ-เอฟ เพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

SPACE F 2

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่รัฐบาลโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีแผนชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมนวัตกรรมผ่านสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรม

ทั้งไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป และไทยเบฟ นับเป็นองค์กรธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับแนวหน้า พร้อมทั้งการสนับสนุนด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผนึกกำลังร่วมผลักดันโครงการ SPACE-F ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ที่เน้นส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหารและการจัดการธุรกิจอาหาร โครงการนี้จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายสูงสุดของประเทศ ในการก้าวขึ้นสู่การเป็นฟู้ดเทคซิลิคอนแวลเลย์ด้านเทคโนโลยีอาหารแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีเครือข่ายระดับโลก และเป็นโครงการสำคัญที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จสู่ระดับนานาชาติได้

SPACE F 2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจจากฐานรากด้านเกษตรและอาหารที่มั่นคงของประเทศไทยแล้ว โครงการ SPACE-F ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำองค์ความรู้เชิงวิชาการและงานวิจัยทีสั่งสมในองค์กรมาใช้ ทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะผู้ร่วมโครงการ จึงยินดีสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการวิจัย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมในโครงการฯ เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ SPACE-F คือการประสานพลังของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับธุรกิจ ที่จะช่วยนำไปสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก”

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-017-5555 เว็บไซต์ www.nia.or.th และ facebook.com/NIAThailand