‘TouchPoint’ นวัตกรรมใหม่! เปลี่ยนทุกพื้นผิวให้กลายเป็น Touchscreen

‘TouchPoint’ คือเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเปลี่ยนทุกพื้นผิวให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับการ Touchscreen ได้ แม้ว่าพื้นผิวดังกล่าวจะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการ Touchscreen เลยก็ตาม ไม่ว่าพื้นผิวนั้นจะเป็นเหล็ก แก้ว ไม้ พลาสติก หรือเซรามิก ก็สามารถกลายเป็นพื้นที่ Touchscreen ได้ทั้งนั้น!

Read More