“The Uncensored Library” แหล่งรวมหนังสือต้องห้าม จากเกม Minecraft!

เพื่อปกป้องผลงานของเหล่านักวารสารจากทั่วโลก! องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง ‘Reporters Without Borders’ (หรือที่รู้จักกันในนามของ ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน) ได้ตัดสินใจสร้าง ‘The Uncensored Library’ ขึ้น

Read More