พลาสติกชีวภาพ (Bio-plastic) คืออะไร? ย่อยสลายได้จริงไหม?

พลาสติกชีวภาพ (Biodegradable Plastic) คือ พลาสติกที่ผลิตจากวัสดุทางการเกษตร หรือวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น เพื่อลดระยะเวลาในการย่อยสลาย

Read More