เป้าหมายในการบริหารบริษัทจดทะเบียน คือ การสร้างความเติบโตและเพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยการวางแผนบริหารทางการเงิน การลงทุน และการจัดหาเงิน รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการเงินเข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการจัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม 

แต่ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือมางการเงิน

“มารู้จัก 9 Financial Instruments เครื่องมือทางการเงินสำหรับบริษัทจดทะเบียนกันก่อน”

1.หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Common Stock)

2.ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)

3.ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)

4.การเปลี่ยนแลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Change)

5.หุ้นปันผล (Stock Dividend)

6.หุ้นซื้อคืน (Treasury Stock)

7.โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint)

8.การลดทุนชำระแล้ว (Caption Reduction)

9.การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock Option Program: ESOP)

เครื่องมือแต่ละตัวใช้ทำอะไรบ้าง หาคำตอบและเรียนรู้เรื่อง Financial Instruments เพิ่มเติมได้ที่ https://setga.page.link/1FKc6f19PV7gbhaG6